Les sèries de casos amb càncer colorectal que participen en els estudis ja descrits per identificar marcadors de diagnòstics estan molt ben caracteritzades des del punt de vista clínic, amb un seguiment llarg i recollida de dades prospectiva. Això permet analitzar el valor pronòstic dels marcadors.


Identificació de polimorfismes genètics com a  marcadors de susceptibilitat per patir càncer, tenir toxicitat per quimioterapia o predir el prognòstic de la malaltia.


Ens basem en l’ús d’eines bioinformàtiques per la identificació de gens implicats en càncer. Aquesta és una tasca complexa ja que requereix traslladar hipòtesis generades en models bioinformàtics a partir de dades genòmiques i proteòmiques a models in vitro i in vivo.


Dins l’àrea del diagnòstic molecular del càncer, la nostra recerca s’orienta cap a la identificació de biomarcadors utils pel diagnòstic precoç del càncer colorectal. Els dominis d'interès son la genómica, proteómica i epigenètica. Pensem que les xarxes de regulació genòmica seran útils per la identificació de nous marcadors.