Definir i calcular els indicadors que ens permetran valorar l'impacte a curt i llarg termini dels programes de cribratge sobre la població i desenvolupar-ne de nous segons l'evidència científica del moment i l'experiència obtinguda.


Garantir l’equitat en l’accés als programes de cribratge de la població diana, assegurant que la participació es fa de manera informada i que tots els casos acaben el procés amb un resultat definitiu. Assegurar que el procés de cribratge segueix els estàndards de qualitat mínims a tots els nivells i elaborar informes periòdics que avalin els valors establerts. Aquesta informació ens permetrà poder modificar punts concrets del circuit que no compleixen amb aquests requisits.


Facilitar la informació necessària als territoris que vulguin implementar un programa de cribratge, tant pel que fa a funcionament i dinàmica diàries com a temes de gestió i avaluació.


El benefici d’un programa de cribratge està relacionat amb el número de persones que participen, per tant, conèixer les creences de la població sobre la percepció de risc a emmalaltir així com la de participar en un programa de cribratge permetrà millorar l’acceptabilitat del cribratge.


Identificar les necessitats informatives, tant a nivell d’usuaris com de professionals, i elaborar materials explicatius amb els principals missatges i recomanacions que facilitin la comprensió de la importància de la prevenció.


Potenciar l’avaluació de noves eines i proves de cribratge per determinar la seva introducció en la realització d’estudis per determinar la validesa i rendiment en comparació amb les proves estàndard.
Participar en el desenvolupament de noves tecnologies de detecció precoç dirigides a determinar la susceptibilitat individual a desenvolupar un càncer.


Desenvolupar sistemes d’informació que permetin una gestió dels programes més eficient i que faciliti la seva utilització en recerca.