Profiles List

LÍNIES DE RECERCA
Control de qualitat dels diferents processos del cribratge, participació i adherència als programes de cribratge de càncer.
Efectes en el cribratge de l’educació sanitària a professionals i població diana.